maxtex group logo

Visiting​

          การเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปข้าวเพื่อผลิตเป็นแป้ง บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ได้ให้ความสำคัญในการศึกษาและเรียนรู้กับผู้เข้าชม หรือผู้ที่สนใจลงทุน ด้วยการเปิดให้เข้าชมกระบวนการผลิตแป้งทั้ง Offline และ Online ผ่านระบบ Live Streaming โดยมีผู้เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตด้วย Maxx Series คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ผู้ลงทุนสามารถเข้าชมและปรึกษาเรื่องการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องปัญหาที่พบในกระบวนการผลิต รวมถึงเรื่องพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในอนาคตอันใกล้ เราจะใช้ระบบ 360 องศาทัวร์ และ VR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ระบบ Real time online ในการแสดงถึงการพัฒนาศักยภาพด้าน IT ทันยุคทันสมัย