maxtex group logo

Training

Maxtex เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ และการศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปในวงกว้าง การ Training เป็นส่วนประกอบสำคัญมากสำหรับการพัฒนาบริษัทฯ ช่วยให้พนักงานไม่หยุดอยู่กับที่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีความก้าวหน้าก็ทำให้พนักงานมุ่งมั่นในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วย ฝ่ายบริหารของแม็กซ์เท็กซ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงได้จัดให้มี Coaching และ Training อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์กร และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับลูกค้า ,Maxtex Agent ,Distributor และ Maxtex network ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างสม่ำเสมอ