เครื่องจักร

เครื่องคัดแยกคุณภาพ ระบบราง

นวัตกรรมเครื่องคัดแยกสีด้วยแสงที่ดีที่สุด

นวัตกรรมขั้นสูงสุดของเครื่องคัดแยกสีด้วยแสงสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร