maxtex group logo

การบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น

การบริการให้คำปรึกษาแนะนำในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและระบบการผลิต อาทิ การดูแลรักษาเครื่องจักร การแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับระบบหรือเครื่องจักรการผลิต การติดต่อซื้อขายอะไหล่ การบริการสอบถามข้อมูลการซ่อม การพัฒนาบุคลากรในสายการผลิต การพัฒนาสายการผลิต และการพัฒนาสินค้าใหม่